Авторизация
Крутые фишки

Historia Chin

Historia Chin

Historia Chin, należą ca do cyklu jednotomowych opracowań poś wię conych dziejom poszczegуlnych pań stw, jest pierwszą pozycją dotyczą cą kraju ktуrego cywilizacja i ktura kształ tował y się w sposуb pod wieloma wzglę dami odrę bny
i odmienny niż pań stw bę dą cych pod wpł ywem ś wiata ś rуdziemnomorskiego i europejskiego. Jest ona rуwnież pierwszą polską prуbą syntetycznego uję cia w zwię zł ej formie olbrzymiej, obejmują cej prawie cztery tysią ce lat historii chiń skiej, przy rуwnoczesnym uwzglę dnieniu waż niejszych aspektуw ewolucji ktury.

Автор: Witold Rodziń ski
Название: Historia Chin
Издательство: Zakł ad owy im. Ossoliń skich
Год: 1992
Формат: pdf
Размер: 231.97 MB
Язык: польский


Метки: КНИГИ, ИСТОРИЯ, Издательство «Zak #322 Ad Owy Im Ossoli #324 Skich», Книги 1992 года, Witold Rodzi #324 ski, Книги в PDF, Язык: польский

  • Комментарии [0]
  • Просмотров: 231 |
Поделитесь с друзьями:
Похожие публикации:
Комментарии:
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
[001] | [002] | [003] | [004] | [005] | [006] | [007] | [008] | [009] | [010] | [011] | [012] | [013] | [014] | [015] | [016] | [017] | [018] | [019] | [020] | [021] | [022] | [023] | [024] | [025] | [026] | [027] | [028] | [029] | [030] | [031] | [032] | [033] | [034] | [035] | [036] | [037] | [038] | [039] | [040] | [041] | [042] | [043] | [044] | [045] | [046] | [047] | [048] | [049] | [050] | [051] | [052] | [053] | [054] | [055] | [056] | [057] | [058] | [059] | [060] | [061] | [062] | [063] | [064] | [065] | [066] | [067] | [068] | [069] | [070] | [071] | [072] | [073] | [074] | [075] | [076] | [077] | [078] | [079] | [080] | [081] | [082] | [083] | [084] | [085] | [086] | [087] | [088] | [089] | [090] | [091] | [092] | [093] | [094] | [095] | [096] | [097] | [098] | [099] | [100] | [101] | [102] | [103] | [104] | [105] | [106] | [107] | [108] | [109] | [110] | [111] | [112] | [113] | [114] | [115] | [116] | [117] | [118] | [119] | [120] | [121] | [122] | [123] | [124] | [125] | [126] | [127] | [128] | [129] | [130] | [131] | [132] | [133] | [134] | [135] | [136] | [137] | [138] | [139] | [140] | [141] | [142]